O školce Sluníčko

Vítejte ve Sluníčku

Naše školka má dlouholetou tradici. Původní sídlo školy bylo v Javorníku vsi,  v létě roku 1991 jsme se přestěhovali do současné budovy na ulici Míru.

Budova, v níž se dnes naše školka nachází, je jednopatrová vila uprostřed velké zahrady. Díky této jedinečně velké zahradě, přítomnosti vlastního svahu a blízkosti zámeckého parku můžeme s dětmi trávit velké množství času venku. 

Školní zahrada je vybavena prolézacími prvky, hmatovým chodníčkem, bylinkovou zahrádkou, zeleninovými záhonky, velkým pískovištěm a spoustou hraček na zahradu.

Všechny třídy a herny průběžně doplňujeme novými hračkami, upravujeme hrací koutky, nabízíme dětem zajímavé metodické pomůcky a hry pro rozvoj tvořivosti, logického myšlení, soustředění a samostatnosti.

Tým MŠ Sluníčko 2024

Náš pracovní tým

Jak to u nás vypadá?

Denní program dětí

Činnost školky je pestrá a zajišťuje všestranný rozvoj dětí. Všechny třídy mají zařazeny do svého programu výtvarné činnosti, sportovní činnosti, dramatické a hudební činnosti, včetně řady dalších doplňkových činností (jak již bylo dříve zmíněno). Není proto žádoucí zatěžovat děti ještě dalšími specializovanými zájmovými kroužky.

Děti jsou podle věku rozděleny do třech tříd: Broučci | Berušky | Motýlci

Pravidla příchodu a vyzvedávání dětí

Do dětského kolektivu je možné začlenit pouze zdravé děti. Učitelky mají právo nepřijmout dítě s příznaky nemoci.  

Příchody dětí do mateřské školy jsou možné v čase od 6:00 do 8:00 hodin.  V případě pozdějšího příchodu by docházelo k narušení programu. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivést dle aktuální potřeby rodiny. 

Děti je možno vyzvednout kdykoli po odpolední svačině  v čase od 14:30 do 16:00 hodin.  Prosíme rodiče a zákonné zástupce o dodržování tohoto času, protože při jeho nedodržení máme povinnost kontaktovat OSPOD či Policii ČR.  Vyzvednutí dítěte v dřívějším čase, prosím, předem vždy konzultujte s učitelem (abychom mohli zajistit přítomnost dítěte v prostorách MŠ – tzn. abychom například nebyli na odpolední vycházce). 

Dítě mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dítěte a osoby, které jsou zákonným zástupcem uvedeny v evidenčním listu dítěte.

O co usilujeme?

Zaměřujeme se na posilování vztahu dětí k přírodě a k zdravému životnímu stylu. Naším cílem je i rozvoj schopností dětí žít a správně se chovat ve společenství lidí, vnímat hodnoty a pravidla společnosti, rozvíjet a posilovat vztahy v rodině i okolí. Školka, rodina a společnost nejsou pro dítě oddělené světy.

Veškeré dění a činnosti v MŠ odrážejí skutečný život v okolním prostředí, zároveň je však ponechán i velký prostor pro rozvoj fantazie a kreativity dětí. Prostřednictvím her, pohádek, písniček a řady aktivit se mohou děti seznámit  se zákonitostmi života a proměnami přírody v průběhu celého roku.

Bezprostřední blízkost zámeckého parku a velká zahrada umožňuje našim dětem trávit čas v přírodě – zde si mohou nejen hrát, ale i tvořit, poznávat a rozvíjet své dovednosti.

Rychlý kontakt