Zápis dětí do MŠ Sluníčko

Vážení rodiče

Pokud není kapacita mateřské školy naplněna, tak je možnost přihlásit dítě i v průběhu školního roku. Aktuální informace  Vám podá ředitelka MŠ Sluníčko.

Zápis do mateřských škol je spíše než cokoliv jiného administrativní záležitost, které se letos Vaše dítě ani nemusí zúčastnit.

Co je potřeba vědět?

Prvním krokem je pochopitelně dobrý výběr školky, máte-li možnost vybírat. Kritériem určitě bude vzdálenost od domova (proto se nabízí jako nejjednodušší řešení výběr spádové státní mateřské školy, do níž budou navíc chodit i kamarádi z nejbližšího okolí).

Rozhodující je pro řadu rodičů také to, jaký výchovně-pedagogický směr nebo nadstandardní vzdělávání MŠ nabízí. V naší školce  usilujeme o co největší pohyb dětí v přírodě a také nabízíme celou řadu nadstandardních aktivit, které rozvíjejí kreativitu a osobnost dítěte, ale o tom jsme už psali na úvodní webové stránce 🙂

Podívejte se na informační brožuru o naší školce, kterou si můžete vyzvednout osobně nebo stáhnout zde.

2. května

Vydávání přihlášek

od 1.4. do 14.5.

Příjem žádostí

od 2.5. do 16.5.

Přijímací řízení

od 16.5. do 16. 6.

Přihlášení

Přihlášku si můžete vyzvednout předem do 14.5. v mateřské škole, případně si ji můžete stáhnout zde na našich webových stránkách.

Termín zápisu

Dostavte se v den zápisu s vyplněnou přihláškou, potvrzenou od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Za toto lékařské potvrzení musíte zaplatit. Cena se pohybuje kolem 100 až 150 Kč (záleží na lékaři) za přihlášku.
Kromě předem vyplněné přihlášky s sebou vezměte také rodný list dítěte a váš občanský průkaz k prokázání trvalého bydliště, případně třeba nájemní smlouvu. 
Přihláška musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci, případně můžete dodat čestné prohlášení, že druhý rodič není k zastižení.
Největší šance na přijetí máte ve spádové školce (dítě do ní přísluší podle svého trvalého bydliště), ta většinou s ohledem na vzdálenost od Vašeho domova bývá rovněž nejdostupnější.
Jestliže nepřijdete k zápisu do spádové školky, ta Vám pak není povinna držet místo (pokud vaše dítě nenastupuje k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Kritéria přijetí

Nejdůležitější kritéria přijímání dětí do MŠ jsou dvě: věk dítěte a trvalé bydliště ve spádové oblasti školky.

Povinné předškolní vzdělávání platí pro děti, které do začátku školního roku dovrší pět let. Školky musí tyto děti přijímat přednostně.

Školky tedy přijímají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti v pořadí podle věku od nejstaršího po nejmladší, a to až do naplnění volné kapacity.

V přijímacím řízení zohledňujeme, pokud již školku navštěvuje sourozenec dítěte.

Je dítě připravené?

Pokud má vaše dítě od září nastoupit do školky, snažte se ho na tuto změnu připravit, pozitivně jej motivujte a posilujte jeho sebeobslužné dovednosti.

Vaše dítě by mělo znát své jméno a reagovat na něj, být schopné vyjádřit své potřeby a respektovat pravidla školky. Předpokládá se, že se umí samo najíst a napít. Nemělo by používat pleny, ani dudlík, dobré je, když pozná své oblečení, zvládne se samo vysvléknout a částečně obléknout a obout.

Rozhodnutí o výběrovém řízení

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu dětí – pod přiděleným číslem, na veřejně přístupném místě, tj.  zde na webových stránkách školky/Ke stažení a na veřejné nástěnce před MŠ Sluníčko, a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem do 16.6. daného roku.

Rozhodnutí o přijetí si rodiče vyzvednou osobně od 16. 6. v naší mateřské škole. 

Rychlý kontakt